Byggnadsnämnden hade klagorätt

2023-12-18

En byggnadsnämnd avvisade ett överklagande av ett beslut att bevilja bygglov på grund av att överklagandet ansågs ha kommit in för sent. Beslutet överklagades först till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen, som undanröjde nämndens avvisningsbeslut och återförvisade målet till nämnden för ny rättidsprövning.

Nämnden överklagade avgörandet till Mark- och miljööverdomstolen, som dock inte ansåg att nämnden hade klagorätt. Frågan om klagorätt har nu prövats av Högsta domstolen.

Enligt Högsta domstolen var nämnden berörd av mark- och miljödomstolens avgörande i egenskap av part. Avgörandet ansågs också ha gått nämnden emot. Högsta domstolens slutsats är därför att nämnden hade klagorätt.