Byggnadsminne stoppar ny bro i Norrköping

2021-06-29

Brovaktarstugan och brofästet omfattas av en byggnadsminnesförklaring från 1986. Enligt byggnadsminnesförklaringen får området inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt väsentligen förändras. Länsstyrelsen kan ge tillstånd till ändringar men då krävs särskilda skäl. Länsstyrelsen sa nej till kommunens ansökan om att flytta Brovaktarstugan för att bygga en ny bro. Efter att kommunen klagat på länsstyrelsens beslut gav förvaltningsrätten kommunen tillstånd att bygga den föreslagna bron. Länsstyrelsen klagade på domen och nu har kammarrätten alltså ändrat förvaltningsrättens dom och meddelat att kommunen inte får tillstånd att bl.a. flytta och höja upp Brovaktarstugan för att kunna bygga en ny bro där Femöresbron tidigare låg.

- Åtgärderna som kommunen vill genomföra runt stugan och brofästet bedöms påverka området alltför mycket. I förhållande till byggnadsminnet finns inte särskilda skäl för att ge tillstånd till den bro kommunen vill bygga. Tillgängligheten t.ex., som är ett skäl för kommunens ansökan, tillgodoses genom den närbelägna bron västerut, säger kammarrättsrådet Eva Elvingsson.

Kammarrättens avgörande kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.