Bygglov för åtgärd som var förenlig med detaljplan kunde inte ges när åtgärden förutsatte ett ingrepp på grannens hus

2021-12-28

Ett bygglov är i princip enbart en förklaring att den byggnadsåtgärd som lovet avser inte möter något hinder enligt det som en byggnadsnämnd har att bevaka. I bygglovsärendet prövas inte frågor exempelvis om ett servitut kan hindra sökanden från att vidta den åtgärd som ansökan avser. Ett bygglov ger således inte sökanden någon obetingad rätt att vidta åtgärden.

I målet uppkom frågan om det förhållandet att byggnadsåtgärden föranledde ett ingrepp på grannens egendom över huvud taget var något som kunde beaktas vid prövningen av ansökan om bygglov (som skedde i efterhand). Högsta domstolen ansåg, med hänvisning till egendomsskyddet, att detta var något som både kunde och skulle beaktas i bygglovsärendet.