Byggandet av ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden kan börja

2018-05-25

Landstingets ansökan om miljötillstånd

Bakgrunden till ansökan är att landstinget vill anlägga en ny tunnelbanelinje, den gula linjen, från Odenplan till Arenastaden. Den gula linjen får tre stationer – Hagastaden, Hagalunds Industriområde och Arenastaden. Tunnelbanelinjen ska löpa under mark längs hela sträckan.

För att kunna anlägga och driva den nya tunnelbanan behöver landstinget leda bort det grundvatten som läcker in i utsprängda utrymmen. Bortledningen av grundvatten kan medföra avsänkta grundvattennivåer i ett område utmed tunnelsträckningen. För att undvika att avsänkningen orsakar skador i omgivningen kan det bli nödvändigt att hålla uppe grundvattennivån genom infiltration av vatten från markytan. Sådan bortledning av inläckande grundvatten och infiltration från markytan är vattenverksamhet enligt miljöbalken, som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen.

Hänsynsregler i miljöbalken

Försiktighetsprincipen säger att den som vill bedriva en verksamhet (exempelvis leda bort grundvatten för byggande av tunnelbana) ska ”utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt” som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada.

Det är den som söker tillstånd som ska visa att man kan leva upp till miljöbalkens krav på hänsyn.

Miljötillstånd med skärpta villkor

En central fråga i tillståndet är hur byggandet av den nya tunnelbanan ska kunna ske utan att det blir skador på byggnader, ledningar, vägar och järnvägar (Arlandabanan, Citybanan, Ostkustbanan, Mälarbanan och en depå för underhåll och service av järnvägsfordon) på grund av sättningar i marken som kan uppstå när grundvattennivån sänks. Järnvägarna och depåområdet är särskilt känsliga för sättningar, med spårändringar och störningar i trafiken som följd. 

Redan ett tidsmässigt kortare rälsbrott medför störningar i trafiken till Arlanda och andra destinationer. Och ett tidsmässigt kortare växelfel som berör depåområdet kan få konsekvenser för möjligheten att underhålla järnvägsfordon och hålla trafiken igång. Mer omfattande störningar riskerar att påverka tågtrafiken i hela Sverige, med betydande praktiska och ekonomiska konsekvenser för såväl enskilda resenärer och näringslivets behov av transporter som för samhället i stort. 

Landstinget avser att infiltrera vatten från markytan för att motverka skadlig grundvattenbortledning. Syftet med infiltrationen, som det uttryckts i landstingets villkorsförslag, är att ”undvika eller minska risken” för skada på känsliga byggnader, vägar, ledningar och järnvägar i närområdet.

Med hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna till följd av störningar i möjligheterna att utnyttja depån och störningar i trafiken på Arlandabanan, Citybanan, Ostkustbanan och Mälarbanan, finns det inte utrymme för några misstag från landstingets sida när tunnelbanan byggs. Den ambitionsnivå som landstinget föreslagit, att ”undvika eller minska risken” för skada, är alltså inte tillräcklig. Av det skälet har mark- och miljödomstolen beslutat om skärpta villkor för kontroll av den planerade grundvattenbortledningen. 

Tillståndet innehåller även andra villkor, exempelvis villkor som begränsar omfattningen av störningar i form av buller och vibrationer på grund av anläggningsarbetena. (För en fullständig beskrivning av villkoren för tillståndet hänvisas till mark- och miljödomstolens dom.)Mark- och miljödomstolens målnummer är M 598-17. 

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen.

Senast ändrad: 2018-05-25