Brasserigruppens restauranger får behålla serveringstillstånden

2023-02-13

Den 15 juni 2022 återkallade staden restaurangbolagens tillstånd att servera alkohol. Restaurangbolagen ingår i koncernen Brasserigruppen (BG AB). Som skäl för besluten anger staden att restaurangbolagen och dess företrädare vid upprepade tillfällen har brutit mot alkohollagens bestämmelser, underlåtit att följa associationsrättsliga regelverk samt underlåtit att fullgöra sina förpliktelser gentemot det allmänna på ett sätt som gör att ingen annan åtgärd än återkallelse kan komma ifråga.

Bolagen har inkommit med omfattande utredning och bevisning i målen som de anser motbevisar stadens påståenden om ekonomisk olämplighet i bolagen. I målen har även flera vittnen hörts bland annat om de ekonomiska frågor som varit aktuella i målen.

- Förvaltningsrätten anser att stadens utredning, när hänsyn tagits till vad bolagen fört fram i målen, inte klart visar att det förekommit några åsidosättande av alkohollagen eller bolagsrättsliga bestämmelser. Staden har inte heller klart visat att det förekommit allvarliga brister i bolagens ekonomi. Det finns därför inte tillräckligt stöd för att återkalla restaurangernas serveringstillstånd på grund av ekonomisk olämplighet, säger Eva-Lotta Hedin, lagman.

Däremot visar utredningen att det rapporterats om att det vid flera tillfällen förekommit onykterhet och tecken på överservering på restaurang East. Av denna anledning får bolaget East 4 AB en erinran.

Målnummer: 12959-22 m.fl.