Böter har förvandlats till fängelse

2024-01-04

Böter kan förvandlas till fängelse om böterna inte kan drivas in och det beror på trots från den bötfällde. Bötesförvandling kan också ske om det av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt. Syftet är att ingripa mot personer som hindrat verkställighet av bötesstraff eller som blivit bötesimmuna.

Förvandling av böter till fängelse när det av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt tar sikte på de som gång på gång återfaller i bötesbrottslighet men som saknar vilja eller förmåga att betala utan att illojala åtgärder kan styrkas. För att bötesförvandling ska komma i fråga bör det vara fråga om upprepade återfall av en bötesgäldenär som saknar betalningsförmåga och som i praktiken är immun mot bötesstraff. Det ska vara fråga om speciella omständigheter där en underlåten reaktion från samhällets sida framstår som stötande för den allmänna rättskänslan. Förvandlingsmöjligheten är alltså avsedd att tillämpas restriktivt

Det aktuella målet gällde en person som under tre år och nio månader hade gjort sig skyldig till upprepad bötesbrottslighet. Majoriteten av böterna avsåg penningböter för trafikförseelser, men två av bötesstraffen gällde brott med fängelse i straffskalan. När åklagaren lämnade in ansökan om förvandling till fängelse till tingsrätten var det fråga om 20 obetalda bötesskulder. Därefter tillkom det ytterligare fyra böter. Personen har inte gjort några frivilliga avbetalningar på böterna och saknar utmätningsbara tillgångar.

Högsta domstolen konstaterar att det skulle framstå som stötande för den allmänna rättskänslan om böterna inte skulle förvandlas till fängelse. Domstolen finner – liksom tingsrätten och hovrätten – att bötesstraffen ska förvandlas till fängelse i två månader.