Bostadsrättsföreningen fick den felaktiga lagfarten undanröjd

2020-12-18

Hyresgäster i en fastighet i Solna bildade en bostadsrättsförening och anmälde att föreningen var intresserad av att köpa fastigheten med stöd av ombildningslagen. Lantmäteriet antecknade föreningens intresseanmälan. När en intresseanmälan har antecknats får fastigheten inte säljas utan att bostadsrättsföreningen först har erbjudits att köpa den. Trots det sålde ägaren fastigheten till ett fastighetsbolag. Detta bolag sökte sedan lagfart på förvärvet. En anteckning om intresseanmälan utgör egentligen hinder mot lagfart. Av misstag beslutade Lantmäteriet om lagfart för fastighetsbolaget.

Enligt ombildningslagen är en överlåtelse som sker i strid med lagen ogiltig. Men det gäller inte om lagfart har beviljats trots anteckning om intresseanmälan. Frågan var om giltigheten inträdde omedelbart genom Lantmäteriets beslut eller först när beslutet hade fått laga kraft.

Högsta domstolens slutsats är att regeln om att förvärvet blir giltigt enligt ombildningslagen förutsätter – i linje med vad som allmänt gäller – att beslutet om lagfart har fått laga kraft. Eftersom bostadsrättsföreningen hade överklagat beslutet innan det hade fått laga kraft, undanröjdes fastighetsbolagets lagfart.