Böneutrop från moské strider inte mot grundlag eller mot ordningslagen

2018-11-21

Klagande som bor i närheten av moskén har överklagat Polismyndighetens beslut och invänt att de störs av böneutropen. De har även hävdat att det strider mot religionsfriheten att tvingas höra utrop med religiöst budskap och att utropen skapar oro och oordning i samhället.

Förvaltningsrätten har konstaterat att det följer av regeringsformen och Europakonventionen att var och en har rätt att utöva viss religion och att inte tvingas av det allmänna att utöva viss religion eller ange sin religiösa tillhörighet. Religionsfriheten innebär även en viss frihet att sprida och ta del av religiös förkunnelse. Beslutet att bevilja tillstånd till böneutropen strider enligt förvaltningsrättens bedömning inte mot religionsfriheten eller mot någon annan av de grundläggande fri- och rättigheter som enskilda tillförsäkras genom regeringsformen och Europakonventionen.

Polismyndigheten har beviljat tillstånd till högtalarutsända böneutrop, som är inspelade i förväg och som sänds under cirka 3 minuter mitt på dagen en gång i veckan inom tättbebyggt område. Beslutet innehåller villkor om bl.a. högsta godtagbara ljudnivåer, både utomhus och inomhus. Förvaltningsrätten konstaterar att inom en tätort måste man räkna med vissa störningar i form av ljud och buller. De tillåtna ljudnivåerna vid böneutropen följer Folkhälsomyndighetens riktvärden och innebär att hänsyn har tagits till att det finns bostäder och skolverksamheter i närheten av moskén. Förvaltningsrätten har kommit fram till att tillståndet har beviljats med iakttagande av kraven i ordningslagen på att hänsyn ska tas till trafiken samt till allmän ordning och säkerhet.?????

Målen har avgjorts den 21 november 2018 av chefsrådmannen Kerstin Hardgren och tre nämndemän. Rätten var enig.

Bifogade filer: Dom 5953-18 m.fl. Senast ändrad: 2018-11-21