Beslutet om utformningen av Tinnerbäcksområdet är inte olagligt

2022-03-16

Beslutet om hur Tinnerbäcksområdet ska utformas utgör ett inriktningsbeslut. Invändningarna mot beslutet om att det strider mot lag och inte har tillkommit på ett lagligt sätt, eftersom den beslutade utformningen inte överensstämmer med detaljplanen, har av förvaltningsrätten inte bedömts utgöra skäl för att beslutet ska upphävas enligt kommunallagen.

– Enligt förvaltningsrättens bedömning kan de invändningar som gjorts gällande i målet inte anses innebära att det finns grund för att beslutet är olagligt och därmed ska upphävas. Förvaltnings-rätten kan inte heller pröva den beslutade utformningens förenlighet med detaljplanen inom ramen för en laglighets-prövning. Den frågan prövas i en annan ordning, säger Ronny Idstrand, Chefsrådman.

Mål: 9531-21