Beslut om utökad zon för förbud mot tiggeri strider inte mot lag eller annan författning

2021-04-29

Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun beslutade den 21 oktober 2019 att utöka den zon som omfattas av kommunens tidigare beslut om förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) till att omfatta även ett handelsområde i Katrineholm.

En kommunmedlem överklagade beslutet till förvaltningsrätten och framförde att beslutet strider mot regeringsformen, ordningslagen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund­läggande friheterna (Europakonventionen). Klaganden begärde att målet skulle vilande­förklaras i avvaktan på en dom från Europa­domstolen som gällde tiggeriförbud i Schweiz.

Den 19 januari 2021 meddelade Europadomstolen dom i mål nr 14065/15, Violeta-Sibianca Lacartus mot Schweiz. Av domen framgår att det i kantonen Geneve gällde ett förbud mot att tigga. I målet hade en kvinna dömts till 500 schweiziska franc (ungefär 464 euro) för att hon tiggt offentligt, vilket senare omvandlades till ett fem dagar långt fängelsestraff då hon inte hade betalat böterna. Europa­domstolen konstaterade att kvinnan, utifrån sin situation, hade en rätt att tigga och att påföljden inte var proportionerlig. Europa­domstolen konstaterade att ingreppet i kvinnans utövande av sina rättigheter enligt artikel 8 europakonventionen inte hade varit nödvändiga i ett demokratiskt samhälle i den mening som avses i artikel 8. Enligt Europadomstolen hade artikel 8 Europakonventionen kränkts.

Kommunfullmäktiges beslut ska prövas enligt bestämmelserna om laglighets­prövning i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Ett överklagat beslut ska enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen upphävas bl.a. om det strider mot lag eller annan författning. Vid en laglighetsprövning prövas endast ett besluts laglighet. Det är den som har överklagat beslutet som ska visa att ett överklagat beslut är olagligt och prövningen görs i förhållande till de omständigheter som klaganden hänvisat till före klagotidens utgång.

Enligt förvaltningsrätten har klaganden inte visat att det överklagade beslutet strider mot ordningslagen, regeringsformen, Europa­konventionen eller annan lag eller för­fattning. Vid bedömningen har förvaltnings­rätten särskilt beaktat att det överklagade beslutet om utökad zon för förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) avser ett geo­grafiskt avgränsat område i Katrineholms kommun. Förvaltningsrätten har därför avslagit överklagandet.

En av de särskilda ledamöterna var skiljaktig och anser att Europadomstolens dom ger stöd för att kommunens beslut om utökad zon för förbud mot passiv penning­insamling strider mot artikel 8 Europakonventionen och att förbudet även strider mot artikel 10 Europakonventionen, då kommunen inte har visat att förbudet är nöd­vändigt för att förebygga oordning och brott.

Domen kan överklagas till kammarrätten.

Mål nr: 9736-19