Beslut om ersättning till lantbrukare runt Mälaren

2019-03-14

?Mark- och miljödomstolen lämnade i deldom den 13 februari 2014 Stockholms kommun tillstånd att anlägga ny sluss i Stockholm mellan Mälaren och Saltsjön. I deldomen föreskrevs en ny reglering av Mälaren innebärande bl.a. att vattenståndet höjs med 4 cm under den för jordbruket normala vårbruksperioden, den 15 april till den 1 maj. I deldomen sköts skaderegleringen upp.Mark- och miljödomstolen har nu tagit upp skaderegleringen berträffande en del av de ersättningsanspråk där Stockholms kommun och lantbrukarna är oense om till vilka belopp skadorna till följd av den nya vattenregleringen på de aktuella fastigheterna ska värderas. Kommunen har lämnat ett ersättningserbjudande som lantbrukarna anser vara för lågt. Stockholms kommun har utarbetat en beräkningsmodell som ifrågasätts av lantbrukarna som gjort gällande att kommunens beräkningsmodell innebär att lantbrukarna underkompenseras. Lantbrukarna har föreslagit att skadorna ska beräknas efter en av dem utarbetad beräkningsmodell.Mark- och miljödomstolen har vid prövningen av ersättningsanspråken funnit att Stockholms kommuns beräkningsmodell är omgärdad med sådana marginaler att den ger tillräcklig ersättning för att ingen sakägare ska underkompenseras. Mark- och miljödomstolen har vidare prövat om ersättningen för skadorna på varje fastighet är tillräckligt hög. Även vid denna prövning har domstolen funnit att marginalerna medför att ingen enskild lantbrukare vars ersättningsanspråk nu är föremål för prövning underkompenseras. Slutligen har domstolen ansett att det inte är visat att ersättning för annan skada ska utgå för förluster som lantbrukare gjort gällande uppstår i potatisverksamhet och vid inkalvning av kvigor. Sammanfattningsvis har alltså mark- och miljödomstolen dömt ut den ersättning som Stockholms kommun har erbjudit.

Senast ändrad: 2019-03-14