Beslut om återkallelse av läkarlegitimation kvarstår

2020-02-13

Förvaltningsrätten bedömer att läkaren har agerat på ett sätt som har medfört betydande risker för patientsäkerheten. I de nio patientfall som har granskats har det framkommit att läkaren har ordinerat och förskrivit läkemedel i betydligt större doser än vad som rekommenderas. Det har inte heller kommit fram vilka medicinska överväganden, ställningstaganden och undersökningar som har legat till grund för de valda förskrivningarna. Läkaren har inte heller uppfyllt patientdatalagens krav på journalföring. Därtill har han medgett att han har tagit bort information ur journalerna innan han skickade in dem till IVO och därmed försvårat IVO:s granskning av honom.

- En återkallelse av en läkarlegitimation är en mycket ingripande åtgärd och ska inte ske utan tungt vägande skäl, säger chefsrådmannen Ulrika Melin. Utredningen i målet visar dock att läkaren är uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.