Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2023-06-19

En socialnämnd utreder om ett barn är i behov av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Beslut om vård meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Socialnämnden har en långtgående utredningsskyldighet. Domstolen ska dock se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

Socialnämnden hade i sin ansökan om LVU-vård utelämnat uppgifter om detaljer i ett barns berättelse om missförhållanden som barnet hade lämnat i utredningen med hänvisning till att uppgifterna omfattades av förundersökningssekretess. Förvaltningsrätten konstaterade att uppgifterna om missförhållanden som barnet hade lämnat var svårvärderade eftersom det saknades utförlig tydlighet och sammanhang. Förvaltningsrätten beslutade ändå om vård enligt LVU. Kammarrätten noterade att inte heller den hade tagit del av uppgifterna men avslog pappans överklagande dit.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att om det kommer fram att det finns uppgifter i socialnämndens utredning om missförhållanden som har lagts till grund för ansökan om vård och domstolen inte har fått ta del av dem, ingår det i domstolens utredningsansvar att begära in uppgifterna.

Vidare konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att den omständigheten att uppgifterna skulle kunna omfattas av förundersökningssekretess inte innebär att socialnämnden är förhindrad att lämna uppgifterna till domstol eftersom det kan vara nödvändigt för att socialnämnden ska kunna fullgöra sin verksamhet.

Eftersom förvaltningsrätten och kammarrätten inte hade utrett målet på det sätt som krävs beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att beslutet om vård enligt LVU ska upphävas och att den frågan ska visas åter till förvaltningsrätten för förnyad handläggning. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade också att barnen ska vara omedelbart omhändertagna till dess att förvaltningsrätten prövat ansökan om vård eller beslutat något annat.