Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-03-29

Av förordningen med kammarrättsinstruktion framgår att vid handläggning med två eller flera ledamöter ska minst en av dem vara en ordinarie domare i kammarrätt eller en kammarrätts-president, en kammarrättslagman eller ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning som har anställts av regeringen för viss tid.I två mål som gällde beredande av vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga avgjorde Kammarrätten i Jönköping målen i en sammansättning som bestod av ett före detta kammarrättsråd, en före detta lagman, en tillförordnad kammarrättsassessor och två nämndemän. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det förekommit ett grovt rättegångsfel i kammarrätten eftersom kammarrätten inte varit domför. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därför domarna i de delar de gäller beredande av vård och visade målen åter till kammarrätten för ny handläggning.