Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2021-01-26

I ett mål om beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, hade underinstanserna utformat sina domar på så sätt att det endast av sekretessbilagor till domarna framgick uppgifter som gjorde det möjligt att identifiera vårdnadshavarna och den unge. Underinstanserna hade förordnat om fortsatt sekretess för uppgifterna som angavs i sekretessbilagorna. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde förordnandena eftersom uppgifterna avsåg vårdnadshavarens och den unges personliga förhållanden och sådana uppgifter är undantagna från socialtjänstsekretess när de har tagits in i beslut om vård enligt LVU (26 kap. 7 § första stycket 2 offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).