Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2021-01-26

I ett mål om beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga hade förvaltningsrätten beslutat om fortsatt sekretess för en vårdnadshavares namn och personnummer som framgick av en sekretessbilaga till domen med stöd av bestämmelserna om socialtjänstsekretess (26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]) och folkbokföringssekretess (21 kap. 3 a §). Kammarrätten fastställde beslutet i sin dom. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde med stöd av bestämmelsen om folkbokföringssekretess underinstansernas sekretessförordnanden avseende uppgift om namn som hade angetts i sekretessbilagan till förvaltningsrättens dom. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde sekretessförordnandena avseende övriga uppgifter i sekretessbilagan bl.a. med motiveringen att det saknas rättsligt stöd för att med hänvisning till socialtjänstsekretessen förordna om fortsatt sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som har tagits in domen.