Beslut i mål om resning

2024-06-10

Regeringsformens bestämmelser om resning har i tidigare avgöranden från Högstaförvaltningsdomstolen inte ansetts tillämpliga i ärenden hos Riksdagens ombudsmän som rör deras tillsynsverksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu funnit att dessa bestämmelser däremot är tillämpliga i administrativa ärenden hos Riksdagens ombudsmän, dvs. ärenden som ligger utanför tillsynsverksamheten.

Därutöver har Högsta förvaltningsdomstolen funnit att Riksdagens ombudsmän utgör en förvaltningsmyndighet när ämbetet beslutar i fråga om utlämnande av handling.

Ansökningar om resning som avser ärenden som slutligt avgjorts av en förvaltningsmyndighet ska prövas av en kammarrätt. I detta fall är det Kammarrätten i Stockholm som är behörig. Högsta förvaltningsdomstolen har därför beslutat att lämna över handlingarna i målet till den domstolen.