Beslut i mål om resning

2023-09-15

Sökanden ansökte om resning i ett mål där kammarrätten hade fastställt underinstansernas beslut att beskatta sökanden för utdelning som beslutades vid bolagsstämma år 2018 i ett av sökanden helägt bolag. Som grund för resningsansökan åberopade sökanden att utdelningsbeslutet hade upphävts genom en dom från Södertälje tingsrätt. Högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökan om resning. Högsta förvaltningsdomstolen beaktade att klandertalan avseende utdelningsbeslutet väckts först under 2022. Att domen inte kunnat åberopas i det ordinarie förfarandet ansågs därför till huvudsaklig del bero på sökandens eget agerande. Synnerliga skäl för resning ansågs därmed inte föreligga.