Beslut i mål om resning

2021-12-07

Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat resning i ett mål gällande uppehållstillstånd, där klaganden återkallat sitt överklagande och migrationsdomstolen skrivit av målet. Efter återkallelsen, men innan målet skrevs av, hade nya handlingar kommit in till domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen anser att migrationsdomstolen borde ha utrett om klagandens inställning till återkallelsen hade ändrats med anledning av de nya handlingarna.