Beslut i mål om resning

2020-10-29

Kammarrätten i Stockholm avgjorde vid ett och samma tillfälle flera mål avseende olika bolag där rättsfrågan var densamma. Kammarrättens domar överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som meddelade prövningstillstånd i mål rörande ett av dessa bolag och undanröjde Skatteverkets beslut om eftertaxering och skattetillägg. Därefter beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd i målen avseende de andra bolagen.Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål får Högsta förvaltningsdomstolen, enligt 36 § andra stycket förvaltningsprocesslagen, meddela prövningstillstånd även i de övriga målen, s.k. följd-pt. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen får resning beviljas – dvs. att målet tas upp på nytt – om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl för detta. Bolagen i de nu aktuella målen ansökte om resning och gjorde gällande att bestämmelsen om följd-pt inte är fakultativ i situationer där andra rättsmedel för likabehandling saknas. De menade att Högsta förvaltningsdomstolen gjorde fel som inte meddelade följd-pt i deras mål.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det i och för sig funnits utrymme för domstolen att bevilja prövningstillstånd med stöd av bestämmelsen om följd-pt i bolagens mål, eftersom rättsfrågan var densamma som i de mål vari prövningstillstånd meddelades. För prövningstillstånd talade också det förhållandet att det för bolagen rörde betydande skattebelopp och skattetillägg samt att bolagen inte hade möjlighet att begära omprövning hos Skatteverket med åberopande av ny praxis när Högsta förvaltningsdomstolen tog ställning till frågan om prövningstillstånd.Frågan om följd-pt skulle meddelas fick emellertid avgöras efter en avvägning av omständigheterna i målen. Att prövningstillstånd inte meddelades utgjorde därför varken ett rättegångsfel eller en uppenbar lagstridig rättstillämpning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg därför att det inte förelåg sådana synnerliga skäl som krävs för resning.