Beslut i mål om resning

2018-10-16

En italiensk båtdesigner överklagade utan framgång Skatteverkets beslut om särskild löneskatt på royaltyintäkter från Sverige. Efter att kammarrättens dom vann laga kraft ansökte han om resning och framhöll att Europeiska kommissionen ansåg att de svenska reglerna var unionsstridiga och att lagstiftningen därför hade ändrats efter domen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i beslutet att kammarrätten vid sin prövning hade tillämpat bestämmelser vars förenlighet med unionsrätten senare kom att ifrågasättas. Mot bakgrund av hur rättsläget uppfattades vid den tidpunkt då kammarrätten dömde i målen, kunde emellertid kammarrättens rättstillämpning inte anses uppenbart strida mot lag. 

Bifogade filer: Mål nr 5697-5698-16 Senast ändrad: 2018-10-16