Beslut i mål om rättsprövning

2023-06-15

Regeringen har i ärende om nätkoncession beslutat att upphäva Energimarknadsinspektionens beslut och att lämna tillbaka ärendet till Energimarknadsinspektionen för ny prövning. Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att regeringens beslut inte har inneburit en prövning av de sökandes civila rättigheter eller skyldigheter. Regeringens beslut kan således inte bli föremål för rättsprövning och ansökningarna om rättsprövning har därför avvisats.