Beslut i mål om rättsprövning

2023-04-19

Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om utlämning till Rwanda enligt lagen om utlämning för brott. Domstolen konstaterade att regeringens beslut inte innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 EKMR.