Beslut i mål om rättsprövning

2021-11-26

Regeringens beslut avseende befrielse från skyldighet att betala skatter och avgifter innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Regeringens beslut kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.