Beslut i mål om rätt till information om personuppgifter

2022-04-28

Försvarets radioanstalt (FRA) avslog en enskilds begäran om information om myndighetens personuppgiftsbehandling på grund av sekretess. FRA meddelade att beslutet kunde överklagas till kammarrätt, vilket är det som gäller för beslut enligt offentlighets- och sekretesslagen.Den enskilde överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm som emellertid beslutade att skriva av målet och lämna över överklagandet och övriga handlingar till Förvaltningsrätten i Stockholm. Kammarrätten ansåg att det var förvaltningsrätten som var behörig att som första domstolsinstans pröva överklagandet, eftersom målet rörde den enskildes rätt till information om personuppgiftsbehandling som FRA utför. FRA överklagade avskrivningsbeslutet.Med hänvisning till rättsfallet HFD 2014 ref. 55 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att FRA:s beslut var ett sådant beslut som omfattades av förfarandereglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebar − förutom att beslutet skulle överklagas till kammarrätt − att det endast var den enskilde som fick överklaga. Högsta förvaltningsdomstolen avvisade därför FRA:s överklagande.