Beslut i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-11-24

I målet hade en person begärt att få ta del av två föredragningspromemorior hos riksdagens finansutskott. Finansutskottet avslog begäran med motiveringen att de aktuella ärendena inte var avslutade och att promemoriorna därmed inte var allmänna handlingar. Beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att beslutet hade fattats av ett riksdagsutskott och därmed fick anses vara ett sådant beslut fattat av riksdagen som avses i 2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 7 § offentlighet- och sekretesslagen och som inte får överklagas. Överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen avvisades därför.