Beslut i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-19

I målet hade en person begärt att få ta del av ett digitalt samtal som riksdagens talman hållit med en partiledare sommaren 2021. Begäran avslogs med motiveringen att det digitala samtalet inte hade spelats in och att det därför inte fanns någon allmän handling att lämna ut. Beslutet undertecknades av tf. riksdagsdirektören på talmannens uppdrag och det angavs i beslutet att det inte kunde överklagas.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det överklagade beslutet var fattat av riksdagens talman och gjorde bedömningen att det fick anses vara ett sådant beslut fattat av riksdagen som avses i 2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 7 § offentlighet- och sekretesslagen (jfr RÅ 1990 ref. 68). Av bestämmelserna följer att riksdagens beslut att avslå en begäran att få ta del av en handling inte får överklagas.