Beslut i mål om psykiatrisk tvångsvård

2021-04-15

Chefsöverläkaren måste ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till att en patient ges öppen psykiatrisk tvångsvård. Till en sådan ansökan ska det fogas en samordnad vårdplan. En sådan vårdplan ska upprättas av chefsöverläkaren om denne bedömer att patienten har behov av insatser och planen ska bl.a. innehålla uppgifter om det bedömda behovet av insatser från regionens hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst samt uppgifter om beslut om insatser. I det aktuella målet hade någon samordnad vårdplan inte getts in. Patienten ansågs inte vara i behov av insatser från andra aktörer än regionens hälso- och sjukvård och patienten hade motsatt sig kommunala insatser. Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet klargjort att chefsöverläkaren alltid måste bifoga en samordnad vårdplan till en ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård och att vårdplanen ska dokumenteras särskilt. Om det är fråga om fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård måste dessutom en uppföljning av den samordnade vårdplanen ges in till förvaltningsrätten. Domstolen har vidare tydliggjort att om chefsöverläkaren inte ger in dessa handlingar ska förvaltningsrätten förelägga chefsöverläkaren att avhjälpa bristen. Chefsöverläkaren ska då informeras om att ansökan kommer att avvisas om föreläggandet inte följs.