Beslut i mål om prövningstillstånd i kammarrätt

2021-05-19

Försäkringskassan beslutade att en assistansanordnare skulle betala tillbaka assistansersättning som lämnats felaktigt. Som skäl angavs att bolaget hade lämnat felaktiga uppgifter om utförd assistans. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd.

 

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd och avgjort målet omedelbart. Det framgår inte tydligt ur lagtexten under vilka förutsättningar som ett återkrav kan riktas mot assistansanordnaren. Lagtexten ger utrymme för olika tolkningar och det saknas vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen. Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas.