Beslut i mål om överprövning av avtals giltighet; fråga om omprövning av interimistiskt beslut

2020-09-29

I mål om överprövning av avtals giltighet får rätten besluta att ett avtal inte får fullgöras innan något annat har bestämts. Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägenhet som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle kunna drabba leverantören. Vid bedömningen ska rätten ta hänsyn till användarnas intressen, allmänintresset och övriga berörda intressen.

Målet gäller fyra ramavtal med sex leverantörer inom varje avtalsområde. Kammarrätten har förklarat avtalen med en av leverantörerna ogiltiga. Den aktuella leverantören och den upphandlande myndigheten har överklagat kammarrättens dom. Efter yrkande från den leverantör som ansökt om överprövning har Högsta förvaltningsdomstolen förordnat om att två av avtalen inte får fullgöras innan något annat har bestämts.

Högsta förvaltningsdomstolen har därefter meddelat prövningstillstånd i målet och beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Den leverantör vars avtal har ogiltigförklarats har yrkat att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva det interimistiska beslutet.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det inte framstod som mer sannolikt att kammarrättens avgörande kommer att stå sig vid den slutliga prövningen än att det kommer att ändras. Inget av alternativen utmärks alltså av en hög grad av sannolikhet. Högsta förvaltningsdomstolen fann även vid en intresseavvägning att det saknades anledning att frångå kravet på att det ska föreligga en hög grad av sannolikhet för att kammarrättens avgörande ska stå sig för att Högsta förvaltningsdomstolen ska låta beslutet om omedelbar verkställighet stå fast. Det interimistiska beslutet upphävdes därför.