Beslut i mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

2021-09-21

Ordföranden i socialnämnden hade beslutat om omedelbart omhändertagande av ett barn enligt lagen om vård av unga. Beslutet upphävdes av förvaltningsrätten. Efter överklagande, som undertecknats av en tjänsteman vid socialförvaltningen, beslutade kammarrätten att upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa beslutet om omedelbart omhändertagande. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ett beslut att överklaga ett avgörande i fråga om omedelbart omhändertagande inte kan delegeras till en tjänsteman. Överklagandet till kammarrätten kunde därför inte prövas utan vidare åtgärd.