Beslut i mål om licensjakt efter björn

2023-10-17

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade om licensjakt efter 200 björnar under 2021. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om jakten varit lämplig med hänsyn till björnstammens storlek och sammansättning, mot bakgrund av att sådan jakt enligt det s.k. art- och habitatdirektivet endast får avse en begränsad mängd individer. Vad som ska betraktas som en begränsad mängd är beroende av vilken art och vilket område det gäller. Såsom redan slagits fast i HFD 2016 ref. 89 kan inte ledning för vad som utgör en begränsad mängd hämtas från praxis rörande det s.k. fågeldirektivet eftersom kravet i det direktivet är att undantag endast får ges avseendet ett ”litet antal” exemplar. När man ska bestämma det antal individer som undantag kan ges för är det avgörande att mängden inte får äventyra artens gynnsamma bevarandestatus. Även om mängden inte i sig försvårar upprätthållandet av denna status, får mängden inte heller medföra en betydande negativ inverkan på beståndets struktur. Därtill kan villkoret i direktivet att jakt ska bedrivas selektivt inverka på vilket antal individer som jakt kan medges för. Mot bakgrund av björnstammens storlek och björnens biologiska status ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att jakten efter 200 björnar varken påverkade björnstammens gynnsamma bevarandestatus eller dess struktur och inte heller kom i konflikt med kravet på selektivitet. Jakten avsåg således en begränsad mängd och fick därmed anses ha varit lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning. Eftersom giltighetstiden för länsstyrelsens beslut gått ut avskrevs målet.