Beslut i mål om inkomstskatt m.m.

2020-04-07

Domstolar ska i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet. Om det föreligger någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till en domares opartiskhet i ett mål är domaren jävig att handlägga målet.

I de aktuella målen, som gällde bl.a. inkomstskatt, var Skatteverket part. Vid kammarrättens slutliga avgörande deltog en ledamot som vid tidpunkten för avgörandet hade fått en anställning som sektionschef vid Skatteverkets rättsavdelning och beviljats tjänstledighet från sin tjänst som kammarrättsråd. Ledamoten skulle tillträda sin nya anställning några veckor senare.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de förhållandena att ledamoten hade fått anställning som sektionschef vid Skatteverkets rättsavdelning när hon deltog i målens slutliga avgörande utgör sådana särskilda omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för hennes oberoende och opartiskhet och att jäv därmed förelegat.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att förvaltningsprocesslagen inte innehåller några regler om hur domstolen ska förfara när det framkommit att det förelegat jäv i en underinstans. Domstolen ansåg dock att det i fråga om domarjäv inte finns något sakligt skäl att göra skillnad mellan förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar. Grunderna för rättegångsbalkens regler om domarjäv bör således tillämpas även i förvaltningsprocessen. Domstolen undanröjde kammarrättens avgörande och visade målen åter till kammarrätten för ny prövning.