Beslut i mål om inhibition i mål om elektronisk kommunikation

2021-01-15

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag avvisat ett överklagande från Huawei i ett mål om inhibition enligt lagen om elektronisk kommunikation. Skälet för beslutet är att kammarrättens avgöranden enligt den lagen inte får överklagas.