Beslut i mål om fråga om krav på prövningstillstånd i kammarrätt

2021-05-18

Endast i de mål där det är särskilt föreskrivet krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett avgörande av en förvaltningsrätt.Naturvårdsverket hade beslutat att ett bolag skulle betala miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande av beslutet. Efter att bolaget överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd.Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att det inte finns någon bestämmelse som innebär att det i mål om påförande av miljöavgift krävs prövningstillstånd i kammarrätten och att kammarrätten således borde ha prövat bolagets överklagande i sak. Högsta förvaltningsdomstolen återförvisade därför målet till kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade vidare bl.a. att kammarrätten vid sin prövning bör ta ställning till vem som ska vara bolagets motpart.