Beslut i mål om försäkringsersättning, fråga om prövningstillstånd i kammarrätten

2019-03-26

En person som studerade på högskola råkade ut för ett olycksfall i samband med studierna. Kammarkollegiet beslutade att betala ut viss ersättning enligt personskadeförsäkringen för studenter. Studenten överklagade Kammarkollegiets beslut till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

En fråga som uppkom i målet var om Kammarkollegiets beslut avseende skadereglering enligt försäkringen var ett sådant förvaltningsbeslut som är överklagbart till allmän förvaltningsdomstol. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det saknas vägledande avgöranden beträffande denna fråga. Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen fann att det var av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövades av högre rätt meddelade domstolen prövningstillstånd i kammarrätten.

Bifogade filer: Mål nr 5922-18 Senast ändrad: 2019-03-26