Beslut i mål om förhandsbesked om särskild löneskatt

2018-05-03

Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked avsåg frågan om en arbetsgivare skulle betala särskild löneskatt på pensionskostnader redan när pensionskulden skuldfördes i balansräkningen eller senare när pensionen betalas ut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att tillämplig lagstiftning, dvs. tryggandelagen och lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader, inte är ny men att det ändå kan finnas ett behov av att rättsfrågor snabbt blir klargjorda på grund av nya företeelser som är eller kan antas komma att bli allmänt förekommande.

Därefter noterades att svaret på den ställda frågan varken kommer att vara av intresse i situationer när pensionsutfästelser av i målet aktuellt slag tryggas genom köp av tjänstepensionsförsäkring eller överföring till pensionsstiftelse. Svaret kommer inte heller att vara av intresse för de arbetsgivare som väljer att redovisa pensionsskulden under någon annan rubrik i balansräkningen än de som avses i tryggandelagen.

Domstolen konstaterade vidare att det inte finns några uppgifter i ansökan som belyser hur vanligt förekommande det är att arbetsgivare redovisar en upplupen del av en pensionsutfästelse på sätt som skett i målet. Mot denna bakgrund ansåg domstolen att det inte går att bedöma om det finns ett allmänt intresse för ett snabbt avgörande med hänsyn till att den ställda frågan påverkar ett stort antal skattskyldigas situation.

Inte heller i övrigt fanns några omständigheter som innebar att frågeställningen som prövats av Skatterättsnämnden är av det slaget att den borde ha prövats genom förhandsbesked.

Bifogade filer: Mål nr 4307-17 Senast ändrad: 2018-05-03