Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-10-16

En skattskyldig ansökte om förhandsbesked av Skatterättsnämnden om hans styvbror skulle anses som närstående till honom enligt bestämmelserna i 2 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) vid tillämpning av reglerna om beskattning av delägare i fåmansföretag. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att svaret på frågan framgick direkt av lagtexten. Mot den bakgrunden ansågs det inte vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att ett förhandsbesked lämnades. Skatterättsnämndens förhandsbesked undanröjdes därför och ansökningen avvisades.