Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-09-04

Två försäkringsföretag som tillsammans med tre andra försäkringsföretag äger samtliga andelar i ett aktiebolag ansökte om förhandsbesked för att få klarhet i om aktierna var näringsbetingade. Om aktierna inte var näringsbetingade angavs att man övervägde att sälja aktierna genom ett uppskovsgrundande andelsbyte för att aktierna på så vis skulle bli näringsbetingade hos det köpande företaget.

För att förhandsbesked ska lämnas krävs att det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Eftersom sökandena önskade få reda på vilken karaktär deras befintliga aktieinnehav hade ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att de inte stod inför en sådan valsituation mellan olika handlingsalternativ som krävs för att ett förhandsbesked ska anses vara av vikt för dem. Det fanns inte heller anledning att av prejudikatskäl besvara sökandenas fråga genom ett förhandsbesked. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därför förhandsbeskeden och avvisade ansökningarna.