Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-22

En länsstyrelse planerade att bilda ett naturreservat och ingick en överenskommelse med en fastighetsägare om att betala ut ersättning i förväg för det intrång som reservatet skulle innebära. Fastighetsägaren fick även ersättning på grund av ett avslag på en ansökan om avverkning i fjällnära skog. Fastighetsägaren ansökte om förhandsbesked för att bl.a. få reda på om ersättningarna avsåg så kallade allframtidsupplåtelser. Ersättning för allframtidsupplåtelser kan nämligen med avdragsrätt sättas av till en så kallad ersättningsfond, vilket under vissa förutsättningar leder till en mer gynnsam beskattning.

För att förhandsbesked ska lämnas krävs att det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Eftersom fastighetsägarens ansökan rörde redan genomförda rättshandlingar var det inte av vikt för denne att förhandsbesked lämnades. Det fanns inte heller anledning att av prejudikatskäl besvara sökandens fråga genom ett förhandsbesked. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därför förhandsbeskedet och avvisade ansökningen.