Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-05

En fysisk person som avyttrar ett markområde som ingår i en tomtrörelse beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet i stället för i inkomstslaget kapital. Om det inträffar något som gör att en tillgång ändrar karaktär från kapitaltillgång till lagertillgång sker som regel avskattning vilket innebär att tillgången i samband med karaktärsbytet anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar tillgångens marknadsvärde.

En person hade avyttrat byggnadstomter inom ett visst tomtområde på sin fastighet i en sådan omfattning att en enkel tomtrörelse uppkommit. Han hade tidigare ansökt om förhandsbesked för att få klarhet i om ytterligare markområden på hans fastighet skulle anses ingå i den enkla tomtrörelsen och vid vilken tidpunkt avskattning av dessa tomtområden i så fall skulle ske. Högsta förvaltningsdomstolen avvisade ansökan, bl.a. då ansökan avsåg en pågående verksamhet och sökanden inte hade gjort gällande att han stod inför något handlingsalternativ.

Personen ansökte om förhandsbesked på nytt och upprepade samma frågor, men uppgav att han övervägde att överlåta tomtområdena till ett eget aktiebolag i syfte att undvika beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det som sökanden närmare bestämt ville få klarhet i var om tomtområdena redan hade bytt karaktär och utgjorde lagertillgångar i tomtrörelsen för att han i så fall skulle kunna vidta åtgärder för att mildra de skattemässiga konsekvenserna av detta. Liksom i det tidigare ärendet om förhandsbesked avsåg hans frågor den skatterättsliga bedömningen av en pågående verksamhet och det kunde inte anses vara av vikt för honom att frågorna besvarades. Det ansågs inte heller vara av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnades.

Förhandsbeskedet undanröjdes och ansökningen avvisades.