Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-20

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökan då det inte bedömts vara av vikt för sökanden att förhandsbesked lämnas och det lämnade underlaget inte ansetts vara tillräckligt klart för att kunna ligga till grund för ett sådant besked.