Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-04-12

En person som är bosatt i Sverige och överväger att flytta utomlands ansökte om förhandsbesked för att få veta om vederbörande efter flytten kommer att vara obegränsat skattskyldig i Sverige bl.a. på grund av väsentlig anknytning hit. Av ansökan framgår att det finns flera omständigheter som kommer att knyta personen till Sverige efter utlandsflytten. Utöver anknytningsfaktorer som bl.a. svenskt medborgarskap, lång bosättningstid i Sverige, umgänge med minderåriga barn i Sverige samt fastigheter och bostäder här kommer personen även framgent vara verksam inom riskkapitalbranschen.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att personen är engagerad på ett sätt som framstår som typiskt för en s.k. nyckelperson inom riskkapitalbranschen. Mot bakgrund av rättsfallet HFD 2020 ref. 63 ansåg domstolen att ett förhandsbesked som ska besvara frågan om en person som på grund av ett sådant engagemang har väsentlig anknytning till Sverige aktualiserar frågor av utpräglad utrednings- och beviskaraktär som inte lämpar sig för att prövas inom ramen för ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet undanröjdes därför i den del som det hade överklagats och ansökan avvisades i motsvarande del.