Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

Ett bolag ansökte om förhandsbesked för att få veta om en intäkt, som beräknas enligt en s.k. effektivräntemetod och utgör ränta enligt god redovisningssed, omfattas av definitionen av ränteinkomster i 24 kap. 3 § inkomstskattelagen.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det, i den aktuella situationen, blir en utredningsfråga att fastställa om den ränteintäkt som räknas fram enligt effektivräntemetoden är en sådan ränteinkomst som omfattas av definitionen i inkomstskattelagen. Eftersom utredningsfrågor inte lämpar sig för prövning inom ramen för ett förhandsbesked undanröjde Högsta förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökan.