Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-04-12

Avyttring av ett markområde som ingår i en tomtrörelse ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Om en tillgång övergår från att ha varit en tillgång som ska beskattas i inkomstslaget kapital till att bli en tillgång som ska beskattas i näringsverksamhet ska i regel en bestämmelse om avskattning tillämpas. Bestämmelsen innebär att tillgången anses ha avyttrats till marknadsvärdet och beskattning sker i inkomstslaget kapital, samtidigt som tillgången anses ha anskaffats för detta värde i näringsverksamheten.

En person bedrev enkel tomtrörelse, som uppkommit genom avyttring av byggnadstomter inom ett visst tomtområde på hans fastighet. Genom en ansökan om förhandsbesked ville han få klarhet i om ytterligare markområden på hans fastighet skulle anses ingå i den enkla tomtrörelsen och vid vilken tidpunkt avskattning av dessa tomtområden i så fall skulle ske.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de ställda frågorna tog sikte på den skatterättsliga bedömningen av fastighetsägarens pågående verksamhet och att det inte hade gjorts gällande att han stod inför något handlingsalternativ som kunde påverkas av svaret på frågorna. Det ansågs därmed inte vara av vikt för honom att förhandsbesked lämnades.

Det hade inte heller kommit fram att frågeställningen av prejudikats skäl var av det slaget att den borde besvaras genom ett förhandsbesked.

Förhandsbeskedet undanröjas och ansökningen avvisades.