Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-02-11

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen då det i målet inte gick att dra några säkra slutsatser om vilka rättsverkningar som två stiftelser har enligt liechtensteinsk rätt. Underlaget var även i övrigt bristfälligt. Det gick därför inte att på det föreliggande underlaget besvara den ställda frågan.