Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-01-29

En person ansökte om förhandsbesked i anledning av att hans far övervägde att skänka honom en fastighet belägen i en annan stat. Sökanden önskade att få klarhet i den skattemässiga behandlingen i Sverige vid en möjlig framtida försäljning av fastigheten med avseende på tillämpligheten av skatteavtalet mellan Sverige och den andra staten. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att inget hade framkommit som tydde på att mottagandet av gåvan eller den framtida försäljningen skulle vara beroende av utfallet av beskattningsfrågan. Inte heller hade det framkommit att sökanden hade behov av att redan nu få frågan besvarad om vilken stat som skulle ha beskattningsrätten vid en eventuell framtida försäljning. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen då det inte kunde anses vara av vikt för sökanden att ett förhandsbesked lämnades och då ett förhandsbesked inte heller ansågs vara av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.