Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-07-02

En psykolog som tillhandahåller skolpsykologtjänster till fristående skolor hade ansökt om förhandsbesked för att få veta om hans samlade tillhandahållande är att anse som från skatteplikt undantagen sjukvård eller som skattepliktig uthyrning av personal.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att den skattemässiga bedömningen förutsätter kännedom om vilka deltjänster som ingår i tillhandahållandet samt att de uppgifter som psykologen lämnat om tjänsterna är såväl oklara som delvis motstridiga.

Skatterättsnämnden hade begränsat sin prövning och endast uttalat sig om de delar av psykologens tillhandahållande som kan anses utgöra sjukvårdande behandling, men utan att precisera vilka deltjänster som avsågs. Förhandsbeskedet besvarade därmed inte frågan hur det samlade tillhandahållandet ska bedömas. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förhandsbeskedet därför endast var av ringa betydelse för psykologen och att ansökningen i stället borde ha avvisats av nämnden.