Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-27

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen. Enligt domstolen kunde det inte anses vara av vikt för sökanden att förhandsbesked lämnades och frågan var inte heller av det slaget att den av prejudikatskäl borde besvaras genom ett förhandsbesked.