Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-12

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen då det inte kunde anses vara av vikt för sökanden att förhandsbesked lämnades. Det hade inte heller kommit fram att frågan var av det slaget att den av prejudikatskäl borde besvaras genom ett förhandsbesked.